Statutes

Download DOCX [NL]
Download PDF (NL)

BONDSVERENIGING-STATUTEN

Daar waar in deze statuten gesproken wordt van personen, funkties e.d., wordt altijd zowel de vrouwelijke als mannelijke terminologie bedoeld, ook indien slechts één van beide geschreven staat

Naam en zetel
Artikel 1
 1. De bondsvereniging draagt de naam:

WAGENINGEN ALLROUND FRISBEE (W.A.F.)

 1. Zij heeft haar zetel in de gemeente:

WAGENINGEN

Inrichting
Artikel 2
 1. Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene vergadering, alsmede alle overige personen en commissies die krachtens de statuten door de algemene vergadering belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
 2. De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid.
Duur en boekjaar
Artikel 3
 1. De vereniging is opgericht op:

31-01-1986

Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 1. Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met één en dertig december.
Doel
Artikel 4
 1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en en het bevorderen van de Frisbie-sport in al zijn verschijningsvormen.
 2. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
  1. deelname aan wedstrijden en kompetities
  2. evenementen op het gebied van de Frisbie-sport te organiseren
  3. het lidmaatschap van de “Nederlandse Frisbie Bond”
 3. De bondsvereniging is door middel van een lidmaatschap verbonden aan de “Nederlandse Frisbie Bond”; gevestigd in Utrecht. De bondsvereniging is gehouden aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de “Nederlandse Frisbie Bond”.
Leden
Artikel 5
 1. Leden zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn toegelaten.
 2. Gewone leden zijn leden die lid van de vereniging en tevens van de Nederlandse Frisbie-Bond.
 3. Rekreantleden zijn leden die lid zijn van de vereniging en niet lid zijn van de Nederlandse Frisbie Bond.
 4. In geval van niet toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvolgend plaatsvindende algemene vergadering tot toelating worden besloten.
 5. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid benoemen.
Verplichtingen
Artikel 6
 1. De leden zijn verplicht:
  1. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de organen, als bedoeld in artikel 2, lid 1, na te leven
  2. de belangen van de vereniging niet te schaden
 2. Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere verplichtingen dan van geldelijke aard zijn verzwaard, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9, lid 4, door opzegging van het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten.
 3. Door de vereniging kunnen in naam van leden geen verplichtingen worden aangegaan, dan nadat het bestuur daartoe door de algemene vergadering vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard.
Tuchtrechtspraak
Artikel 7
 1. In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. Voorzover deze bevoegdheid niet aan een eigen commissie, belast met de tuchtrechtspraak, is opgedragen, is het bestuur bevoegd om, ingeval van overtredingen bedoeld als in lid 1, alsmede in geval van overtreding van de wedstrijd bepalingen, de volgende straffen op te leggen:
  1. berisping
  2. schorsing
  3. ontzetting (royement)
 3. Het reglement tuchtrechtspraak wordt, indien noodzakelijk vastgesteld door de algemene vergadering.
  1. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, heeft hij geen toegang tot een algemene vergadering en ken hij aldaar niet aan de stemming deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd.
  2. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontzetting of opzegging, eindigt door het verloop van die termijn.
  1. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken indien een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  2. Ontzetting kan slechts door bet bestuur worden uitgesproken.
  3. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
  4. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met meerderheid beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende bet beroeps is het lid geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toevang heeft tot de eerst volgende algemene vergadering en bevoegd is aldaar het woord te voeren. De betrokkene is tevens bevoegd zich in vergadering door een raadsman te doen bijstaan.
Geldmiddelen
Artikel 8
 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit
  1. contributie van de leden
  2. ontvangsten uit wedstrijden
  3. andere inkomsten
 2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, welke door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in kategoriën worden ingedeeld die een verschillende kontributie betalen. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin het gehele boekingsjaar kontributie verschuldigd.
 3. Ereleden kunnen door een besluit van de algemene vergadering vrijgesteld worden van de verplichting tot het betalen van kontributie.
Einde lidmaatschap
Artikel 9
 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door overlijden van het lid
  2. door opzegging door het lid
  3. door opzegging door het bestuur namens de vereniging
  4. door ontzetting, als bepaald in artikel 7 lid 5
 2. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen voor zover deze door deze statuten worden gesteld, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet na komt, alsmede wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand.
  2. Een opzegging in strijd met het onder a. bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 3. Een opzegging als bedoeld in artikel 6 lid 2 dient te geschieden binnen een maand nadat het bedoelde besluit aan het lid is bekend geworden of is medegedeeld.
 4. Behalve ingeval van overlijden wordt een lid dat heeft opgezegd geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang hij niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen opzichte van de vereniging, of zolang enige aangelegenheid waarbij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarbij inbegrepen. Gedurende_deze periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termfin in beroep te gaan.
Donateurs
Artikel 10
 1. De vereniging kent behalve leden ook donateurs.
 2. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en zich jegens vereniging verplichten om jaarlijkse een door bet bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
 3. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten en verplichtingen van de donateur kunnen te allen tijde door de vereniging of de donateur door opzegging worden beeindigt, met dien verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Bestuur
Artikel 11
  1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen.
  2. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de alge-mene vergadering.
  3. De voorzitter wordt in funktie gekozen.
  1. Tot aan de aanvang van de algemene vergadering kunnen door bet bestuur of door tenminste vijf leden kandidaten worden gesteld voor de funktie van bestuurslid.
  2. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derden van van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
  3. Vindt geen kandidaatstelling plaats of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het onder b. gestelde om aan de kandidaatstelling het bindend karakter te ontnemen, dam is de algemene vergadering vrij in haar keus.
  1. Ieder bestuurslid treedt twee jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
  2. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien. Wie in een tussentijdse vacature gekozen is, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
  3. Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn en treden af in de jaarlijkse algemene vergadering, gehouden in het boekjaar waarin zij de leeftijd van zeventig jaar bereiken.
 1. In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het bestuur in onderling overleg de overige funkties en stelt zij voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan de leden.
 2. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijke aansprakelijk tegenover de vereniging, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 3. De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid van de uitgebrachte stemmen noodzakelijk. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
Bestuurstaak
Artikel 12
 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening van de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdeden van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.
Bestuursvergadering
Artikel 13
 1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.
 2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deel nemen.
  1. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2, warden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat de in de vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in funktie zijnde bestuursleden aanwezig is.
  2. Blanco stemmen zijn ongeldig.
 3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd,tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen.
  1. Het door de voorzitter uitgesprokén oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor do inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd word over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  2. Wordt echter onmiddellijk na het.uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig hot te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door bet bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld.
Vertegenwoordiging
Artikel 14
 1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigt door: hetzij de voorzitter, hetzij de penningmeester, hetzij de secretaris, hetzij twee andere bestuursleden tesamen.
 2. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de ledenvergadering voor besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, een bedrag of waarde van vijfduizend gulden te boven gaande.
Rekening en verantwoording
Artikel 15
 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daar uit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt behoudens verlengen van deze termijn door de algemene vergadering binnen drie maanden na afloop van het boekjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording over zijn in het afgelopcn boekjaar gevoerde bestuur. Bij gebreke hiervan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening on verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
  1. Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de algemene vergadering een kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  2. De leden van do onder a. bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar.
  3. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergaderingverslag van haar bevindingen uit.
 3. Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zonodig zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 4. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
 5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaar verslagen de rekening en verantwoording strekt bet bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
 6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1,2 en 3, tien jaar lang te bewaren.
Algemene vergadering
Artikel 16
 1. Jaarlijks zal uiterlijk drie maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.
 2. De agenda van deze vergdering bevat onder meer:
  1. bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering; b: jaarverslag van de secretaris;
  2. behandeling en vaststelling van de jaarstukkken;
  3. vaststelling van de contributies;
  4. vaststelling van de begroting;
  5. voorziening in vacatures;
  6. rondvraag
 3. Voorts Worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
  1. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht het bijeenroepen van een algemene vergadering; op een termijn van niet langer dan vier weken.
  2. Indien aan bet verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid.
  1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
  2. De bijeenroeping geschiedt in het clubblad of door middelvan een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.
Toegang en besluitvorming algemene vergadering
Artikel 17
  1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden,voorzover zij niet ten tijde van de vergadering zijn geschorst.
  2. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de onder a. bedoelde personen.
  1. Aileen de in lid 1 onder a. bedoelde leden, die bij de aanvang van het boekjaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, zijn stemgerechtigd. Zij brengen iederéén stem uit.
  2. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijke gemachtigd ander stemgerechtigd lid dat echter niet in totaal meer den twee stemmen kan uitbrengen.
  1. Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
  2. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.
  3. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter:
   1. blanco zijn;
   2. onleesbaar zijn;
   3. ondertekend zijn;
   4. geen duidelijke stemaanwijzing geven;
   5. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;
   6. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
   7. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld
  1. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelfik, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.
  2. In geval van meerdere vacatures wordt over iedere vacature afzonderlijk gestemd.
  1. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.
  2. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen. Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming.
  3. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan beslist het lot.
 1. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, is het verworpen.
  1. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend.Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a.bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelfik vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Bevoegdheden algemene vergadering
Artikel 18

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen.

Leiding en notulering algemene vergadering
Artikel 19
 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf.
 2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen worden, door de voorzitter en de notulist, na vaststellingen bet clubblad gepub1iceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en worden in de eerstvolgende algemene vergadering besproken.
Algemene reglementen
Artikel 20
 1. De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen, waarin de taken en bevoegdheden van de organen nader kunnen worden geregeld
 2. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten, noch met de statuten en/of bet huishoudelijk reglement van de Nederlandse Frisbie Bond.
Statutenwijziging
Artikel 21
 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergaderingeen afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen voor de vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan op diens verzoek aan een lid ter beschikking gesteld.
 3. Een besluit tot statuten wijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig is (of vertegenwoordigt is), wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ton minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
 4. Ieder bestuurslid is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.
Ontbinding en vereffening
Artikel 22
 1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigt is
 2. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 21 is van overeenkomstige toepassing.
 3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het bestuur.
 4. Een eventueel batig saldo zal vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, of aan een dan door de algemene ledenvergadering aan te wijzen doel.
 5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
ondertekening